แนะนำสกินดอม มาสก์ CC และ Whip Foam || Skindom First Impression Review | Kaosuaylunla Diary

แนะนำสกินดอม มาสก์ CC และ Whip Foam || Skindom First Impression Review

สกินดอม (Skindom) เป็นสกินแคร์ระดับพรีเมียมสัญชาติเกาหลี ที่คลีนิกผิว 1,313 แห่ง และศูนย์ความงามชั้นนำรวมกว่า 20,000 แห่งในเกาหลีเลือกใช้ โดยทางแบรนด์ได้ส่งมาให้ลองทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ค่ะ

1. YEAST ULTRA DEEP CLEANSING WHIP FOAM (100/150ml) ยีสต อัลตรา ดีพ คลีนซิ่ง วิป โฟม
ราคา 306/405 บาท

  • มอบชีวิตใหมใหแกผิว ดวยคุณคาสารสกัดจากการหมักของยีสต แลคโตบาสิลัสที่จะชวยกระตุนใหผิวดูสวางกระจางใสในทุกสภาพผิว 
  • ฟองโฟมเนื้อละเอียดนุมชวยลดการเสียดสีบนใบหนาซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดริ้วรอยก่อนวัย 
  • จากพลังที่ซอนอยูในธรรมชาติสูการทําความสะอาดผิวอันลํ้าลึกดวยสารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพ 7 ชนิด (GIGA WHITE) หนึ่งในสารสกัดคุณภาพสูงระดับโลก (ไดรับการรับรองจาก ECO CERT) ที่ใหผลลัพธสูงสุดในการยับยั้งกระบวนการเกิดฝาและความหมองคลํ้าสะสม 
  • ผสานกับสูตรพิเศษของสกินดอมที่ไดนําเอาน้ำแร่กลาเซียจากเทือกเขาแอลปมาเปนอีกหนึ่งสวนประกอบที่สําคัญในยีสต์วิปโฟมซึ่งทําหนาที่ในการปกปองผิวและเพิ่มพลังใหผิวแข็งแรง

TIPS สัมผัส 2 ประสบการณในการลางหนาดวยยีสต วิป โฟม

1. สัมผัสเนื้อโฟมแบบหนืด-ยืด-หยุน: 
บีบโฟมประมาณ 1 ซม. ลงบนฝามือที่เปยกพอหมาด แลวใชฝามืออีกขางตบๆ จะสัมผัสถึงความหนืด-ยืด-หยุน กอนนําไปลางหนา 
2. สัมผัสเนื้อโฟมแบบฟอง-เนียน-นุม:
บีบโฟมประมาณ 1 ซม. ลงบนฝามือที่เปยกหรือบนตาข่ายตีฟองที่ชุ่มน้ำแล้วถูหรือขยี้ให้เกิดฟองโฟม ก็จะได้ฟองเนียนนุ่มจากนั้นจึงนำไปล้างหน้า

2. LUXURY CELL PEPTIDE C.C. CREAM (30/60ml)
ลักซชัวรี่ เซลล เปปไทด ซีซี ครีม
ราคา 590 บาท

ซีซีครีม ครีมปรับสีผิวใหกระจางใสในครึ่งนาที…ผลิตภัณฑของสกินดอมที่ไดรับ การรับรองจากองคการอาหารและยาจากประเทศเกาหลี (KFDA) ดวยคุณสมบัติ 3 ประการ (3 in 1) ในการปรับผิวขาวและปกปดริ้วรอยในเวลาอันสั้น เหมือนเมคอัพ ราวกับไมแตงหนา

  • ปรับโทนสีผิวใหดูขาวขึ้นทันที 2 ระดับ พรอมปกปดริ้วรอย (แคปซูลในเนื้อครีม สีขาวจะแตกตัวและเปลี่ยนสีของซีซีครีมใหเหมาะกับทุกโทนสีผิวโดยอัตโนมัติ) 
  • ปกปองผิวจากแสงแดด UVA1/UVA2/UVB ดวย SPF 27 PA++ 
  • พรอมสารบํารุงผิวยอดนิยม คอลลาเจน เปปไทดและไฮยาลูโรนิค แอซิด

3.Skindom Ampoule Sheet Mask (25 g)
สกินดอม แอมเพิล ชีทมาสก
ราคาแผ่นละ 79 บาท

ไม่ใช่แค่มาสก์ แต่เป็นแอมเพิล ชีทมาส์ก
แอมเพิล (Ampoule) คือ เซรั่มเขมขนพิเศษพรอมดูดซึม (Super Serum) ประกอบดวยคุณคาจากสารอาหารผิวและสารสกัดที่มีความเขมขนสูงกวาเซรั่ม มีสวนชวยกระตุน (Booster) กระบวนการดูดซึมสารอาหารใหเขาสูโมเลกุลของเซลลผิวอยางลํ้าลึกและตรงจุดยิ่งขึ้นจึงใหประสิทธิภาพและผลลัพธที่ดีกวา

สำหรับการทดลองผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างลองตามไปดูคลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทาง Skindom ที่ส่งมาให้ลองนะคะ
เป็นอีก 1 ผลิตภัณฑ์ที่จะนึกถึงเวลาเดินเข้าดรักสโตร์อย่างแน่นอน


หวังว่าบล็อกนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ 
ขอฝากผลงานด้วยค่า ^^Disclaimer: This is my personal experience with Skindom (Thailand). 
 I did not purchased this item but I didn't get paid to create this blog neither.

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

อ่านจบแล้วอยากฝากคอมเม้นอะไรบ้าง?